§1.  Toepasselijkheid :

§1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ULTIMATE TUNING en op alle met ULTIMATE TUNING aangegane overeenkomsten.
§1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
§1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
§1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ULTIMATE TUNING ingestemd is.
§1.5 De internetsite van ULTIMATE TUNING richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
§1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ULTIMATE TUNING in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
§1.7 ULTIMATE TUNING behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
§1.8 Door het gebruik van de internetsite van ULTIMATE TUNING en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.


§2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten :

§2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
§2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld..
§2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. ULTIMATE TUNING garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 

§3. Prijzen :

§3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief 21% omzetbelasting.
§3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
§3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die ULTIMATE TUNING in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.
§3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
§3.5 Prijs- en typefouten voorbehouden
 

§4. Betaling :

§4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling, IDEAL, Sofort Banking, Creditcard, BitCoins.
Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken.
Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.
ULTIMATE TUNING kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.
Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van ULTIMATE TUNING.
§4.2 In het geval door ULTIMATE TUNING een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
§4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
§4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die ULTIMATE TUNING als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
§4.5 In geval van niet-tijdige betaling is ULTIMATE TUNING bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

§5. Levering en leveringstijd :

§5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft ULTIMATE TUNING ernaar om bestellingen binnen 25 werkdagen te verzenden. Alle bestelde artikelen worden in 1 zending uitgeleverd. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. ULTIMATE TUNING kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht de afgesproken levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen gecrediteerd. Bij een langere levertijd dan die is overeengekomen die ontstaan is door vertraging bij de post, vervalt het recht om de overeenkomst te ontbinden.  
§5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
§5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
§5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
§5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 

§6 Annuleringen :

§6.1 In het geval de koper een bestelling, of bestelde producten wil annuleren nadat een orderbevestiging en/of een betaling heeft plaatsgevonden, heeft ULTIMATE TUNING het recht de Koper een factuur te sturen van de door ULTIMATE TUNING gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de betaal en bankkosten. Deze kosten fluctueren tussen de € 0,25,- en € 2,- afhankelijk van de door u klant gekozen betalingsmethode. 
§6.2 Er is geen sprake van een min. percentage in % of een hoofdsom met een minimum bedrag.
§6.3 De Koper kan de verkoopovereenkomst alleen annuleren middels een schriftelijk verzoek. Dit kan per fax, brief, of email. Mondelinge annuleringen zijn niet geldig. Een overeenkomst is pas geannuleerd wanneer een annuleringsverzoek door ULTIMATE TUNING schriftelijk aan de Koper is toegezegd/bevestigd.
§6.4 Een wijziging of annulering van de bestelling dient ideaals binnen 48 uur na ontvangst van uw Orderbevestiging schriftelijk of per e-mail doorgegeven te worden. Echter is uw bestelling nog niet vervaardigd i.v.m. feestdagen dan is het wijzigen of annuleren van een order na 2 tot 7 werkdagen ook mogelijk. Heeft u uw bestelling geplaatst in een periode waarbij er afwijkende levertijden gelden dan is het wijzigen of annuleren van een order mogelijk tot aan het laatst door ons opgegeven vakantie/productie datum.
 

§7 Afbeeldingen en specificaties  :

§ 7.1 Alle afbeeldingen; foto`s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van ULTIMATE TUNING  gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


§8. Ruilen en herroepingrecht  :

§8.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren of het geleverde product in goede staat en in overeenkomt met de bestelling heeft bereikt. Is dit onverhoopt niet het geval, dan dient u ons hiervan per e-mail zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie dagen na levering, op de hoogte te brengen info@ultimatetuning.nl .
 

Zichttermijn & retourregels

§8.2 Volgens de wet Kopen op afstand heeft de koper recht van retour op artikelen, besteld via het internet.
Bij Ultimate Tuning geldt het recht van retour alleen op producten waaraan geen maatwerk is verricht. Derhalve zijn de volgende producten uitgesloten van het recht van retour:

Producten welke niet direct bestelbaar zijn op onze webwinkel,Persoonlijke bestellingen met gepersonaliseerd druk en snijwerk; producten waar een persoonlijke boodschap, afbeelding of iets dergelijks op geplaatst zijn; Folie's met uw eigen specifieke kleur en of bedrukking.

Voor artikelen waarvoor het recht van retour wel van toepassing is geldt een afkoelingsperiode van 14 dagen ( 14 ) kalenderdagen na aflevering van het product in kwestie. Na het ontbinden van uw bestelling heeft u vervolgens vanaf dat moment weer 14 dagen de tijd uw product terug te sturen. Het product dient binnen deze periode, indien mogelijk in originele verpakking doch altijd deugdelijk en zonder kans op beschadigingen, terug gezonden te worden aan Ultimate Tuning. De portokosten van de retourzending komen voor rekening van de koper en geschieden altijd voor risico van de klant. Bij het retourneren van uw volledige bestelling wordt het volledige orderbedrag inclusief Verzendkosten binnen 14 dagen na aanmelding retour, of totdat u heeft aangetoond dat de producten zijn geretourneerd aan u gerestitueerd. 

Voor de inhoud van de door de koper aangeleverde teksten of figuren of aangeleverde bestanden is de koper zelf verantwoordelijk. Doordat Ultimate Tuning de koper zijn opdracht aanneemt en de door de koper bestelde producten levert, nemen wij geen verantwoordelijkheid hiervoor. Ultimate Tuning staat dus ook niet garant voor eventuele schrijffouten of onvolledigheden. Ultimate Tuning is tot geen andere garantie gehouden dan in deze algemene voorwaarden bepaald.

Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:

* tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper, op maat gemaakt en geproduceerde stickers en folie's;
* duidelijk persoonlijk van aard zijn;
* door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
* snel kunnen bederven of verouderen;
* waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen  invloed heeft;
* van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken;
* van kranten en tijdschriften.

U heeft zakelijk iets besteld maar wenst iets te retourneren? Voor zakelijke bestellingen gelden andere regels en wetten dan voor consumenten. (Ook wanneer u iets zakelijk heeft besteld voor eigen gebruik). Zo heeft u als bedrijf onderzoeksplicht en bent u uitgesloten van het retourrecht (de wet Kopen op Afstand).

Het recht alleen geldt ten opzichte van consumenten en dus niet voor zakelijke klanten.
 

§8.3 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt ULTIMATE TUNING binnen 14 dagen zorg voor een volledig terugbetaling van het orderbedrag inclusief Verzendkosten.
§8.4 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.
§8.5 De herroepingsrecht is enkel van toepassing op consumenten. Bedrijven en verenigingen/stichtingen vallen hier niet onder.
 

Ruilen

§8.6 Ruilen is slechts mogelijk als het geleverde product in originele staat, weder verkoopbaar is en het geleverde product binnen 7 dagen na levering weer in bezit van ULTIMATE TUNING is.
Kosten die voortvloeien uit een gewenste ruil (bijvoorbeeld verzendkosten) worden gedragen door de afnemer.§9. Eigendomsvoorbehoud :

§9.1 Na volledige betaling is het product direct eigendom van de klant.
 

§10. Garantie en aansprakelijkheid :

§10.1 ULTIMATE TUNING garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
§10.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
§10.3 ULTIMATE TUNING is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ULTIMATE TUNING.
ULTIMATE TUNING is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
§10.5 Indien ULTIMATE TUNING, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde – de verzendkosten met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
§10.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van ULTIMATE TUNING of de fabrikant zijn verricht;
 - indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

§10.7 De Koper is gehouden ULTIMATE TUNING te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen ULTIMATE TUNING mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan ULTIMATE TUNING te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht ULTIMATE TUNING zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
§10.8 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.
 

§11. Aansprakelijkheid  :

§11.1 ULTIMATE TUNING is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 

§12. Overmacht :

§12.1 In geval van overmacht is ULTIMATE TUNING niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
§12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


§13. Intellectuele eigendom :

§13.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij ULTIMATE TUNING, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

§14. Persoonsgegevens. :

§14.1 ULTIMATE TUNING zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. ULTIMATE TUNING neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.


§15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter. :

§15.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.§ 16 Uw rechten :

§16.1 U kunt altijd aan ULTIMATE TUNING vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan ULTIMATE TUNING vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die ULTIMATE TUNING zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u ULTIMATE TUNING hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.


§ 17. Merk- en handelsnaam.  :

§17.1 Het is uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door ULTIMATE TUNING in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ULTIMATE TUNING.
§17.2 Bij overtreding van dit artikel verbeurt koper een boete van € 2500,- per overtreding, onverminderd het recht van ULTIMATE TUNING volledige schadevergoeding te vorderen.

 

§18 Copyright, merkrecht en gebruik beeldmerken 

1. De website van Ultimate Tuning toont logos en afbeeldingen die kunnen behoren aan bedrijven en licentiehouders. Voordat u een bestelling plaatst dient u goedkeuring te hebben van de licentiehouder om deze producten te mogen bestellen. Ultimate Tuning is hiervoor niet verantwoordelijk.
2. De producten aangeboden op deze website geven slechts onze collectie en mogelijkheden weer.
3. Er wordt pas gestart met de productie op het moment van verkoop.
4. Iedere order wordt speciaal op verzoek van de Koper geproduceerd. Ieder product wordt geproduceerd volgens specifieke eisen en wensen van de koper.
5. Ultimate Tuning gaat ervan uit dat de Koper die een Overeenkomst tot stand brengt waarin een logo of beeldmerk is opgenomen, Koper hiervoor de toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar van het logo / beeldmerk. 
6. Ultimate Tuning zal niet zelf actie ondernemen om na te gaan of de Koper daadwerkelijk de rechten om het betreffende logo / beeldmerk te voeren. Deze verantwoordelijkheid ligt compleet bij de Koper. 
7. Ultimate Tuning is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de door Koper bestelde logos / beeldmerken. 
8. Ultimate Tuning produceert enkel Producten waarin een logo of beeldmerk is opgenomen indien de Koper hiervoor een opdracht heeft aangevraagd.  

 

ULTIMATE TUNING

Een eenmanszaak handelend onder de naam Ultimate Tuning.

KvK nummer: 50647091
BTW : NL002236770B38

 

© 2011 - 2024 Ultimate Tuning | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel