§1. Toepasselijkheid :

§1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens van Ultimate Tuning en op alle met Ultimate Tuning aangegane overeenkomsten.
§1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
§1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
§1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Ultimate Tuning ingestemd is.
§1.5 De internetsite van Ultimate Tuning richt zich voornamelijk op de Nederlandse en Europese markt.
§1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Ultimate Tuning in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
§1.7 Ultimate Tuning behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
§1.8 Door het gebruik van de internetsite van Ultimate Tuning en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.


§2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten :

§2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

§2.2 De overeenkomst:
1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een bestelling plaatst via de webshop, telefonisch of mondeling op het moment dat Ultimate Tuning de order uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd.
2. Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede (mondelinge) toezeggingen van Ultimate Tuning of Ultimate Tuning personeel, vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen zijn slechts bindend indien Ultimate Tuning deze schriftelijk heeft bevestigd door een daartoe bevoegd persoon.
3. Ultimate Tuning is bevoegd om voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Zo mogelijk overlegt Ultimate Tuning hieromtrent met de klant. 

§2.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
§2.4 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld..
§2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Ultimate Tuning garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


§3. Prijzen :

§3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief 21% omzetbelasting echter exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
§3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
§3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Ultimate Tuning in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.
§3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
§3.5 Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Ultimate Tuning niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
§3.6 De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid §3.5, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

§3.7 Prijs- en typefouten voorbehouden


§4. Betaling :

§4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling, IDEAL, Sofort Banking / Directe banking, Bancontact, KBC / CBC Creditcard.
Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken.
Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.
Ultimate Tuning kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of betaalmogelijkheden staken.
Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Ultimate Tuning.
§4.2 In het geval door Ultimate Tuning een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
§4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
§4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Ultimate Tuning als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
§4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Ultimate Tuning bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

§5. Levering en leveringstijd :

§5.1 De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Ultimate Tuning. De door Ultimate Tuning opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders zijn overeengekomen.Verzending vindt over het algemeen alleen plaats binnen de Europese Unie. Indien in individuele gevallen verzending plaatsvindt naar een land buiten de Europese Unie, is de klant verantwoordelijk voor een correcte import-inklaring en draagt ​​hij de kosten en alle andere kosten die met de import gepaard gaan.
§5.2 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Ultimate Tuning ernaar om bestellingen binnen 25 werkdagen te verzenden. Alle bestelde artikelen worden in 1 zending uitgeleverd. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Ultimate Tuning kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht de afgesproken levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen gecrediteerd. Bij een langere levertijd dan die is overeengekomen die ontstaan is door vertraging bij de post, vervalt het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

§5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
§5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
§5.4 Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij anders door partijen is overeengekomen.
§5.5 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
§5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
§5.7 Alle leveringen vinden doorgaans altijd in 1 geheel plaats, Ultimate Tuning heeft echter het recht om deelleveringen uit te voeren als de deellevering door de klant kan worden gebruikt binnen de reikwijdte van het contractuele beoogde doel. De levering van de overige bestelde diensten is verzekerd en de klant geen noemenswaardige extra inspanningen of extra kosten hoeft te maken. Hieruit voortvloeiende kosten (tenzij Ultimate Tuning ermee instemt deze kosten te dekken). Dit laat de wettelijke rechten van de klant met betrekking tot tijdige levering onverlet.


§6 Annuleringen :

§6.1 In het geval de koper een bestelling, of bestelde producten wil annuleren nadat een orderbevestiging en/of een betaling heeft plaatsgevonden, heeft Ultimate Tuning het recht de Koper een factuur te sturen van de door Ultimate Tuning gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de betaal en bankkosten. Deze kosten fluctueren tussen de € 0,25,- en € 2,- afhankelijk van de door u klant gekozen betalingsmethode.
§6.2 Er is geen sprake van een min. percentage in % of een hoofdsom met een minimum bedrag.
§6.3 De Koper kan de verkoopovereenkomst alleen annuleren middels een schriftelijk verzoek. Dit kan per fax, brief, of email. Mondelinge annuleringen zijn niet geldig. Een overeenkomst is pas geannuleerd wanneer een annuleringsverzoek door Ultimate Tuning schriftelijk aan de Koper is toegezegd/bevestigd.
§6.4 Een wijziging of annulering van de bestelling dient ideaals binnen 48 uur na ontvangst van uw Orderbevestiging schriftelijk of per e-mail doorgegeven te worden. Echter is uw bestelling nog niet vervaardigd i.v.m. feestdagen dan is het wijzigen of annuleren van een order na 2 tot 7 werkdagen ook mogelijk. Heeft u uw bestelling geplaatst in een periode waarbij er afwijkende levertijden gelden dan is het wijzigen of annuleren van een order mogelijk tot aan het laatst door ons opgegeven vakantie/productie datum

§6.5 Er geld geen vaste annuleringsperiode indien u uw bestelling wenst te annuleren echter is deze al uitgeleverd dan kunt u gebruik maken van uw herroepingsrecht


§7 Afbeeldingen en Specificaties :

§ 7.1 Alle afbeeldingen; foto`s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Ultimate Tuning gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

§ 7.2 Voor kleurafwijkingen niet groter dan kleurnuances kan Ultimate Tuning geen aansprakelijkheid aanvaarden. De klant kan hieraan niet het recht ontlenen de levering te weigeren. 

§ 7.3 Indien de klant een monster, sample of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren product(en) met het monster, sample of model overeenstemt(- men). §8. Ruilen en Herroepingsrecht :

§8.1 Ultimate Tuning richt zich voornamelijk op zakelijke klanten (B2B) die actief zijn in de carwrap, sign, windowtinting, paint protection film of automotive branche, Hierbij vervalt het recht op herroeping zoals beschreven in de wet.

§8.2 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren of het geleverde product in goede staat en in overeenkomt met de bestelling heeft bereikt. Is dit onverhoopt niet het geval, dan dient u ons hiervan per e-mail zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie (3) dagen na levering, op de hoogte te brengen info@ultimatetuning.nl .


§8.3 Zichttermijn & retourregels

Volgens de wet Kopen op afstand heeft de koper indien particulier, recht van retour op artikelen, besteld via het internet.
Het recht alleen geldt ten opzichte van consumenten en dus niet voor zakelijke klanten.

Bij Ultimate Tuning geldt het recht van retour alleen op producten waaraan geen maatwerk is verricht, en niet op bestelling zijn besteld.
Derhalve zijn de volgende producten uitgesloten van het recht van retour:

Producten welke niet direct bestelbaar zijn op onze webwinkel, Speciaal bestelde Wrap Folies >5 meter van de merken Hexis, KPMF, TeckWrap, APA en WRPD INC., Persoonlijke bestellingen met gepersonaliseerd druk en snijwerk; producten waar een persoonlijke boodschap, afbeelding of iets dergelijk op geplaatst zijn; Folie`s met uw eigen specifieke kleur en of bedrukking. 

Alle overige goederen welke reeds vernietigd, weggegooid of niet meer in uw bezit zijn komen niet in aanmerking tot een eventuele restitutie of het retourrecht. De door u ontvangen goederen dienen altijd in dezelfde staat en manier van verzending zoals op het moment van ontvangst naar ons geretourneerd te worden.

Voor artikelen waarvoor het recht van retour wel van toepassing is geldt een afkoelingsperiode van 14 dagen ( 14 ) kalenderdagen na aflevering van het product in kwestie. Na het ontbinden van uw bestelling heeft u vervolgens vanaf dat moment weer veertien (14) dagen de tijd uw product terug te sturen. Het product dient binnen deze periode, indien mogelijk in originele verpakking doch altijd deugdelijk en zonder kans op beschadigingen, terug gezonden te worden aan Ultimate Tuning. De portokosten van de retourzending komen voor rekening van de koper en geschieden altijd voor risico van de klant. Bij het retourneren van uw volledige bestelling wordt het volledige orderbedrag inclusief Verzendkosten binnen veertien (14) dagen na aanmelding retour, of totdat u heeft aangetoond dat de producten zijn geretourneerd aan u gerestitueerd.

Voor de inhoud van de door de koper aangeleverde teksten of figuren of aangeleverde bestanden is de koper zelf verantwoordelijk. Doordat Ultimate Tuning de koper zijn opdracht aanneemt en de door de koper bestelde producten levert, nemen wij geen verantwoordelijkheid hiervoor. Ultimate Tuning staat dus ook niet garant voor eventuele schrijffouten of onvolledigheden. Ultimate Tuning is tot geen andere garantie gehouden dan in deze algemene voorwaarden bepaald.


U heeft zakelijk iets besteld maar wenst iets te retourneren? Voor zakelijke bestellingen gelden andere regels en wetten dan voor consumenten. (Ook wanneer u iets zakelijk heeft besteld voor eigen gebruik). Zo heeft u als bedrijf onderzoeksplicht en bent u uitgesloten van het retourrecht (de wet Kopen op Afstand) wel bieden wij een coulance periode aan van 3 dagen.Retouracceptatie :Retourzendingen worden door Ultimate Tuning alleen aanvaard indien: (a) Ultimate Tuning zich vooraf schriftelijk akkoord heeft verklaard; (b) Het retourformulier volledig ingevuld is bijgevoegd; (c) dit franco geschiedt, tenzij anders overeengekomen; (d) het voorraad- of standaardmaterialen betreft en (e) het product ongebruikt is en zich in de originele ongeopende verpakking bevindt; (f) de levering niet langer dan 2 weken terug heeft plaats gevonden.

Voorwaarden Retourneren : 


1. Na goedkeuring dienen de artikelen binnen 3 ( Zakelijk ) of 14 dagen ( Consument ) weer terug in ons bezit te zijn.
2. De verzendkosten voor de retourzending naar Ultimate Tuning zijn voor eigen rekening en worden niet gerestitueerd, Zorg voor voldoende frankering, bij onvoldoende frankering zullen de verzendkosten voor de retourzending worden verrekend met het openstaande saldo.
3. De Verzend-Verwerking en Betaalkosten worden bij een zakelijke retour niet gerestitueerd.
4. Retourzendingen geschieden altijd voor risico van de klant en dienen voor retour aangemeld te worden. Het Retouradres is afhankelijk van de door u bestelde artikelen en land van bestellen. Het Retouradres dient voor retour aangevraagd te worden via onze Klantenservice en staat tevens vermeld op uw Retourformulier
5. Artikelen dienen ongebruikt, compleet, in originele staat, in originele verpakking (inclusief eventuele plastic hoes / verpakkingsmateriaal of stofzak) te worden geretourneerd. Folie`s en Stickers mogen niet zijn Geplakt; Gesneden of Gemonteerd. Reeds gebruikte artikelen zoals Rakels, Schoonmaakmiddelen, Poetsdoeken en Wrap Tapes kunnen niet geretourneerd worden.
6. Folie`s dienen op dezelfde wijze ingepakt; beschermd en opgerolde zijde terug gestuurd worden. Bij beschadiging of incomplete artikelen wordt waardevermindering in rekening gebracht.§8.3 Indien de consument koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Ultimate Tuning binnen veertien (14) dagen zorg voor een volledig terugbetaling van het orderbedrag inclusief Verzendkosten mits de volledige oorspronkelijke bestelling wordt geretourneerd.
§8.4 Indien de consument koper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembours toeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.
§8.5 De herroepingsrecht is enkel van toepassing op consumenten. Bedrijven en verenigingen/stichtingen vallen hier niet onder.


Ruilen

§8.6 Ruilen is slechts mogelijk als het geleverde product in originele staat, weder verkoopbaar is en het geleverde product binnen zeven (7) dagen na levering weer in bezit van Ultimate Tuning is.
Kosten die voortvloeien uit een gewenste ruil (bijvoorbeeld verzendkosten) worden gedragen door de afnemer.§9. Eigendomsvoorbehoud :

§9.1 Na volledige betaling is het product direct eigendom van de klant.


§10. Garantie en aansprakelijkheid :

§10.1 Ultimate Tuning garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
§10.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
§10.3 Ultimate Tuning is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Ultimate Tuning.
Ultimate Tuning is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
§10.5 Indien Ultimate Tuning, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde – de verzendkosten met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
§10.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Ultimate Tuning of de fabrikant zijn verricht;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

§10.7 De Koper is gehouden Ultimate Tuning te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Ultimate Tuning mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan Ultimate Tuning te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Ultimate Tuning zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
§10.8 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.


§11. Aansprakelijkheid :

§11.1 Ultimate Tuning is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.


Elke garantie, restitutie en aansprakelijkheid is met name uitgesloten in het geval van:
* Nieuw lakwerk op voertuigen dat niet volledig droog of volledig uitgehard is op het moment van aanbrengen
* Krassen op lakwerk welke aangebracht zijn tijdens de montage, zogenoemde snijlijnen
* Aanbrengen op ongeschikte oppervlakken, reeds beschadigde ondergronden / lakwerk en op onprofessioneel ( spuitbus ) geverfde oppervlakken
* Oppervlakken die niet op de juiste manier zijn voorbereid
* Krassen / beschadigingen welke na levering of montage aangebracht zijn
* Gebruik van materialen in combinatie met materialen van andere fabrikanten / leveranciers
* Verschillende batches gebruiken voor het wrappen van één object
* Gebruik van producten of productcombinaties die niet worden aanbevolen voor de beoogde toepassing
* Ongepaste of onjuiste toepassing door ongeschoolde of niet-professionele wrappers, zelf aanbrengen / eigen montage of door derden i.v.m. ontbreken van controle bij welke condities er gemonteerd is.
* Montage bij verkeerde omstandigheden; weer, temperatuur, en omgevingstemperatuur niet 30°C, luchtvochtigheid
* Incorrecte montage; nalaten van Pre + Post-Heat, Reining, Primer en Edge Sealer
* Lakwerk dat loskomt bij het verwijderen van de folie en veranderingen in het lakwerk (bijvoorbeeld "spookbeelden")
* Folies die loskomen van gebogen ribbels met scherpe randen (vaak gezien in bedrijfsvoertuigen zoals bestelwagens of paneelwagens)
* Blootstelling aan de buitenlucht van de film kan leiden tot lichte kleurvervaging, geleidelijke verandering van glans en slijtage na verloop van tijd is normaal, wat niet wordt gedekt door een garantie.


§12. Overmacht :

§12.1 In geval van overmacht is Ultimate Tuning niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
§12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


§13. Intellectuele eigendom :

§13.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Ultimate Tuning, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.


§14. Persoonsgegevens. :

§14.1 Ultimate Tuning zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Ultimate Tuning neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.


§15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter. :

§15.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.§ 16 Uw rechten :

§16.1 U kunt altijd aan Ultimate Tuning vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Ultimate Tuning vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Ultimate Tuning zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Ultimate Tuning hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.


§ 17. Merk- en handelsnaam. :

§17.1 Het is uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door Ultimate Tuning in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Ultimate Tuning.
§17.2 Bij overtreding van dit artikel verbeurt koper een boete van € 2500,- per overtreding, onverminderd het recht van Ultimate Tuning volledige schadevergoeding te vorderen.§18 Copyright, merkrecht en gebruik beeldmerken

1. De website van Ultimate Tuning toont logos en afbeeldingen die kunnen behoren aan bedrijven en licentiehouders. Voordat u een bestelling plaatst dient u goedkeuring te hebben van de licentiehouder om deze producten te mogen bestellen. Ultimate Tuning is hiervoor niet verantwoordelijk.
2. De producten aangeboden op deze website geven slechts onze collectie en mogelijkheden weer.
3. Er wordt pas gestart met de productie op het moment van verkoop.
4. Iedere order wordt speciaal op verzoek van de Koper geproduceerd. Ieder product wordt geproduceerd volgens specifieke eisen en wensen van de koper.
5. Ultimate Tuning gaat ervan uit dat de Koper die een Overeenkomst tot stand brengt waarin een logo of beeldmerk is opgenomen, Koper hiervoor de toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar van het logo / beeldmerk.
6. Ultimate Tuning zal niet zelf actie ondernemen om na te gaan of de Koper daadwerkelijk de rechten om het betreffende logo / beeldmerk te voeren. Deze verantwoordelijkheid ligt compleet bij de Koper.
7. Ultimate Tuning is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de door Koper bestelde logos / beeldmerken.
8. Ultimate Tuning produceert enkel Producten waarin een logo of beeldmerk is opgenomen indien de Koper hiervoor een opdracht heeft aangevraagd.ULTIMATE TUNING

Een eenmanszaak handelend onder de naam Ultimate Tuning.

KvK nummer: 50647091
BTW : NL002236770B38

______________________


Privacyverklaring


Uw privacy is voor Ultimate Tuning van groot belang, ondanks de strenge regels verandert er niet zo veel aan onze Privacyverklaring. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Concreet betekent dit dat al de door uw opgegeven gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Ultimate Tuning, gevestigd aan Venlosingel 201 6845JS Arnhem Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.UltimateTuning.nl Venlosingel 201 6845JS Arnhem NederlandPersoonsgegevens die wij verwerken

Ultimate Tuning verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Betalingsgegevens ( Bankrekeningnummer / IBAN )
- Voor zakelijke bestellingen BTW-nummer.


Deze gegevens vallen conform de wet onder de “persoonsgegevens” en zegt dat we deze alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit leest u hieronder.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ultimate Tuning verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw Factuur en Betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Nakoming van wettelijke verplichtingen
- Het voeren van geschillen
- Ultimate Tuning verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.Afwikkeling Bestelling

Wij gebruiken de door u aangeleverde gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te verwerken. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen. Uw gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling.

Bij een betaling op de website van www.UltimateTuning.nl word u voor de transactie altijd verwezen naar de website van een zogenaamde Payment Processor door middel van een beveiligde SSL verbinding. Uw betaalgegevens zoals o.a. creditcardnummer, Paypal login of Ideal gegevens worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan ook door www.UltimateTuning.nl niet opgeslagen. De enige gegevens die wij opslaan zijn:

Voor – en achternaam
Om de bestelling te leveren aan de juiste persoon
Adres, postcode, woonplaats
Telefoonnummer
Mochten wij u willen informeren over uw bestelling of op het laatste moment gewijzigde informatie willen doorgeven dan doen wij dit op bepaalde momenten ook telefonisch. Dit is echter nooit verplicht om in te vullen.
E-Mailadres
Bij elke bestelling ontvangt u van ons, zodra wij uw bestelling ontvangen hebben, een bevestiging en BTW factuur per e-mail. Indien het een bestelling is die wordt verzonden als pakket of brievenbuspakket zal PostNL (en/of MyParcel) uit onze naam een e-mail sturen met de Track & Trace Code.

Indien u een transactie start en deze wordt niet afgerond, worden uw transactiegegevens (naam, adres, e-mail en IP) aan het einde van elke maand verwijderd van onze server.


Afwikkeling Tijdelijk Dossier

Naast dat wij bovengenoemde gegevens nodig hebben om uw bestelling te kunnen verwerken / leveren worden de uitgeleverd producten fotografisch vastgelegd en opgemaakt in een tijdelijk dossier. Van alle bestellingen welke uitgeleverd worden via de normale brievenbuspost en als brievenbuspakket worden voor verzending op foto vastgelegd waarop o.a. de volgende punten zichtbaar zijn :

De uitgeleverde producten
Speciaal voor u vervaardigde producten in de bijbehorende Kleur en Afmetingen
Pakbon met het afleveradres
Ordernummer, besteldatum en verwerkingsdatum
Wijze van verzending i.c.m. de pakbon
Tijd en datum van verzending

Deze foto’s worden opgemaakt in een tijdelijk dossier zodat wij u bij eventuele latere vragen of problemen beter en sneller van dienst kunnen zijn. ​
Alle dossiers worden 2 maanden na aanvang van verzending uit ons systeem verwijdert.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ultimatetuning.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Geautomatiseerde besluitvorming

Ultimate Tuning neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma`s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ultimate Tuning) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ultimate Tuning bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie: Personalia
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
Categorie: Adresgegevens
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
Categorie: Contactgegevens (Telefoonnummer, E-mailadres)
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
Categorie: Betaalgegevens (Bankrekeningnummer)
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst


De bewaartermijn van de door u opgegeven persoon/adres gegevens welke benodigd zijn voor de verwerking van uw order is maximaal twee jaar, gerekend vanaf de datum van de gerelateerde dienstverlening, tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.

Op basis van de wetgeving persoonsgegevens en de belastingdienst worden ordergegevens welke benodigd zijn voor de Belastingaangifte tot 7 jaar na het plaatsen van de order bewaard. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

Concreet: als u klant bent of bent geweest dan bewaren we uw factuurgegevens volgens de wettelijke verplichting van de Belastingwet 7 jaar. Als u zichzelf als klant, met een klantenaccount heeft ingeschreven, dan blijft die informatie bewaard tot u zichzelf heeft afgemeld.Klantenaccount

Indien gewenst kunt u op onze website een klantenaccount aanmaken. Hiervoor dient u dan informatie over uzelf op te geven en een gebruikersnaam te kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Echter is dit niet verplicht. U kunt ook zonder account een bestelling plaatsen. Bij aanmaak van een account heeft u als voordeel als deze informatie wordt bewaard u deze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen, zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is via onze webwinkel. We bewaren deze informatie zo lang als uw account bestaat. Het gekozen wachtwoord is voor uw veiligheid voor ons niet zichtbaar. U kunt via uw account deze informatie aanpassen wanneer u dat wilt, of ons opdracht geven deze te verwijderen.Delen van persoonsgegevens met derden

Ultimate Tuning verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ultimate Tuning blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Onderstaand een opsomming van deze partijen waarmee wij o.a. een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Servers / Host:
Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.
Wij hebben een Verwerkersovereenkomst met het platvorm van Mijnwebwinkels (MyOnlineStore B.V) zodat uw privacy goed wordt beschermd. MyOnlineStore B.V., statutair gevestigd te Oss en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17149100, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. Pansier (hierna: Verwerker)

Betalingsdienst
Als u als consument (betaler) gebruikmaakt van de dienstverlening van Mollie, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: -Uw betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer); Uw IP-adres;Uw internetbrowser en apparaat type; In sommige gevallen, uw voor- en achternaam; In sommige gevallen, uw adresgegevens; In sommige gevallen, informatie over het product of de dienst die door u werd afgenomen bij onze klant; Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Mollie zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. Mollie treedt op als de verwerkings verantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (EU) 2016/679. Meer informatie over het beleid van Mollie vind u hier.

Verzendingen
Adres gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order worden vertrekt aan onze verwerker Myparcel / PostNL, DPD of DHL. Myparcel / PostNL, DPD of DHL zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. Voor meer informatie over de privacyverklaring van / PostNL, DPD of DHL kunt u terugvinden via de volgende Link.

Google Analytics
Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat u ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind u hier.

Social Media
Wij willen het voor u graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) en (like) buttons.
Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind u de verschillende privacy verklaringen:

Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn
Pinterest
Twitter
Google Plus

Links
Op onze website kunt u eventueel links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten www.UltimateTuning.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij u hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.Contactformulier

Via onze website kunt u een probleem, vraag of Support Request melden via het contactformulier.
Daarbij moet u bepaalde informatie invullen zodat wij u z.s.m. van dienst kunnen zijn.Deze gegevens bewaren wij tot we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie of tot maximaal twee (2) maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.Medewerking strafrechtelijk onderzoek

In bijzondere gevallen kan www.UltimateTuning.nl gehouden worden aan een wettelijke verplichting tot het delen van gegevens op verzoek van de overheid. In dergelijke gevallen zullen wij niet anders kunnen als deze gegevens te delen, maar wij zullen ons verzetten zo ver de wet ons dat toestaat.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ultimate Tuning gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ultimate Tuning en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens over draging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ultimatetuning.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ultimate Tuning wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende Link.Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ultimate Tuning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ultimatetuning.nl(Download de Algemene voorwaarden en Privacyverklaring als PDF bestand.)
© 2011 - 2024 Ultimate Tuning | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel